VERVOLG 2
VERVOLG 2

Het pedagogisch programma Wereldwijs van Kindergarden is gebaseerd op de principes en inzichten van inspirators als Steiner, Pikler, Riksen-Walraven, Malaguzzi en Montessori. Welke inspirator staat waarvoor en wat ziet u daar bijvoorbeeld van terug op onze vestigingen en bij onze medewerkers?

Steiner (Rudolph Joseph Steiner 1861 – 1925)

Steiner gaat ervan uit dat het verstand niet te vroeg geschoold moet worden. Volgens hem is vooral ontwikkeling van het gevoelsleven en kunstzinnige vorming in de eerste jaren erg belangrijk. Ook moet er een relatie zijn tussen de opvoeding thuis en op de kinderopvang. Kinderen moeten een gevoel van veiligheid en vertrouwen krijgen. Kindergarden ziet ook het belang van creatieve vorming en zintuiglijke ontwikkeling: we bieden het juiste speelgoed aan, lezen voor, maken samen muziek, luisteren en dansen. Door samen bezig te zijn willen wij het kind een gevoel geven van veiligheid en betrokkenheid.

Pikler (Emmi Pikler 1902 – 1984)

Emmi Pikler staat voor een zeer respectvolle verzorging. Als een kind liefdevol, in alle rust, met zachte handen, houding en stem wordt benaderd en onverdeelde aandacht krijgt, is het hierin zo voldaan dat het vervolgens, zonder inbreng van volwassenen, vreugdevol en actief kan spelen. Pikler gaat uit van het eigen kunnen: het kind is competent en ontwikkelt zich motorisch op natuurlijke wijze helemaal zelf. De volwassene is er om een uitdagende omgeving te creëren en om de veiligheid te waarborgen. Pikler biedt kinderen voornamelijk materialen aan van huishoudelijke aard waaraan van alles te ontdekken valt. Ook speelt zij in op de grofmotorische ontwikkeling van kinderen door een kruipplateau aan te bieden. Vooral in de baby-fase is de visie van Pikler heel bruikbaar. 

Malaguzzi (Loris Malaguzzi 1920 – 1994)

In de pedagogiek van Loris Malaguzzi is het essentieel de initiatieven en interesses van een kind te volgen en hier op in te gaan door situaties te creëren die hierbij aansluiten. De nadruk ligt op wat kinderen kunnen. De houding van de pedagogisch medewerkers is meer op luisteren en observeren gericht dan op vertellen. Malaguzzi gaat uit van de 100 talen van kinderen om te communiceren (onder andere muziek, dans en tekenen). Elk kinderdagverblijf dat werkt vanuit deze pedagogiek heeft een atelier en verschillende speelhoekjes. Gebeurtenissen en activiteiten worden gedocumenteerd. Malaguzzi gaat uit van drie pedagogen: de andere kinderen, de volwassenen en de omgeving die vooral de creativiteit en fantasie van kinderen moet stimuleren.

Montessori (Maria Montessori 1870 – 1952)

Help mij het zelf te doen is de kern van de visie van Montessori. Alle opvoeding is in wezen zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind in een bepaalde fase zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Dat betekent bijvoorbeeld zelf een boterhammetje eten, maar ook zelf speelgoed pakken en weer opruimen. Het spelmateriaal en speelgoed lopen op in moeilijkheidsgraad om in een periode dat uw kind daar aan toe is, aan te kunnen bieden.

Meer over ons pedagogisch programma 

Meer weten over onze aanpak en visie? We vertellen het u graag tijdens een rondleiding.

clock

Kom eens op bezoek

of

Begrippen als ‘ontwikkeling’ en ‘vertrouwde en veilige omgeving’ zie je in een brochure – Kindergarden geeft er daadwerkelijk inhoud aan.”

quoteram 1

Patricia-Nicole van Handenhove

moeder van Mees uit Rotterdam
quoteram 1
×